Šperos.lt > Kalbos kultūra > Kalbos kultūros konspektai
Kalbos kultūros konspektai

(13 darbai)

Kalbos kultūra (14)Valstybinės kalbos vartojimo ir gynimo konstituciniai pagrindai ir įstatymai. Kalbos kultūros objektas. Santykis su kitomis kalbotyros disciplinomis. Bendrinė kalba ir jos kalbos kultūra. Kalbos normos. Dinaminė normos teorija. Kalbos normos. Diferencinė normos teorija. Bendrinės kalbos normų kodifikavimas. Bendrinės kalbos normų kodifikavimo principai ir kriterijai. Kalbos klaidos, jų klasifikavimas, jų šaltiniai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Jo paskirtis ugdant visuomenės kalbą. Kalbos klaidų taisymas. Kalbos kultūros ugdymo formos. Tarties ir kirčiavimo variantai. Jų skirstymas. Balsių tarties klaidos ir trūkumai. Priebalsių tarties variantai (klaidos ir trūkumai). Fonetinė prozodija. Kirčio atitraukimas, nukėlimas ir perkėlimas. Su tuo susijusios klaidos. Leksikos variantai. Nenorminių variantų klasifikavimas. Barbarizmai. Jų požymiai. Klasifikavimas. Pakaitai. Nuolatinė jų priežiūra. Hibridai. Jų samprata. Atmainos. Taisymas. Vertalai. Jų samprata. Atmainos. Pakaitai. Semantizmai. Jų samprata. Atmainos. Pakaitai. Žodžių darybos variantai. Nenorminių variantų skirstymas. Galūnių vediniai. Priesagų vediniai. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Priešdėlių vediniai. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Dūriniai. Jų sudarymo problemos. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Morfologijos variantai. Jų skirstymas. Linksnių ir asmenų formos. Skaičių ir laipsnių formos. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Sangrąžos raiška. Jos problemos. Raiškos klaidos ir trūkumai. Rūšies kategorija. Jos vartosenos klaidos ir trūkumai. Dalyvių vartosenos klaidos ir trūkumai. Pusdalyvių vartosenos klaidos ir trūkumai. Padalyvių vartosenos klaidos ir trūkumai. Įvardžiuotinų ir neįvardžiuotinių formų priešprieša. Normos pažeidimai. Sintaksės variantai. Jų skirstymas. Junginiai su derinamaisiais dėmenimis. Vardininko, šauksmininko ir kilmininko vartosenos klaidos ir trūkumai. Naudininko ir galininko vartosenos klaidos ir trūkumai. Įnagininko vartosenos klaidos ir trūkumai. Jų ryšys su dvejybiniais linksniais. Dvejybinių linksnių vartosenos normų pažeidimai. Vietininko vartosenos klaidos ir trūkumai ir klaidos. Prielinksnių ant, apart, apie, aplink vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių dėl, į, iš vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių pagal, palei, nuo, pas vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių prie, po, prieš vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių per, pro, su vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių už, virš, ties, tarp vartojimo klaidos ir trūkumai. Kreipinių vartosenos normų pažeidimai. Sudėtinių sujungiamųjų sakinių vartosenos klaidos ir trūkumai. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių vartosenos klaidos ir trūkumai. Lietuvių kalbos etiketas. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (17)Kalbos etiketas. Viešasis kalbėjimas (retorika). Klausymas. Dialogas. Viešųjų kalbų rūšys. Kalbos rengimas. Terminai. Nevartotinos svetimybės. Tarptautiniai žodžiai. Netaisyklingi vertiniai. Stiprinamosios konstrukcijos. Žodžio reikšmės klaidos. Semantizmai. Nevartotini hibridai. Padalyviai. Didžiųjų raidžių trumpiniai. Įstrižinis brūkšniukas. Rašytinės specialybės tekstas. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (28)Kalbos kultūra. Leksika. Barbarizmai. Hibridai su svetima šaknimi. Hibridai su svetimu priešdėliu da-. Hibridai su svetima priesaga. Vertalai. Daliniai vertalai. Daliniai priesagos vertalai. Semantizmai. Morfologija. Gramatinės žodžių formos. Kalbos dalys ir jų formos. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Senybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Naujybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimo klaidos. Sudėtinio sakinio vartojimo klaidos. Bendraties ir padalyvio vartojimo klaidos šalutiniuose sakiniuose. Būdingesnės nuolaidos, laiko, pažyminio šalutinių sakinių klaidos. Netinkami sudėtinių sakinių jungtukai ir jungiamieji žodeliai. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (36)Kalbos kultūra. Leksika. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Morfologija. Gramatinės žodžių formos. Kalbos dalys ir jų formos. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Senybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Naujybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimo klaidos. Sudėtinio sakinio vartojimo klaidos Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (39)Kalbos funkcijos. Semantika ir kalbotyra. Šeimos grupės. Kalbos kultūra. Lietuvių kalbos leksika. Tikrieji skoliniai. Paprastieji žodžiai. Leksika vartojimo sferų požiūriu skirstoma. Lietuvių kalbos normos samprata. Kalbos ir mastymo kategorija. Funkcinių stilių klasifikacija. Administracinis stilius. Mokslinis stilius. Rašytiniai mokslinio stiliaus žanrai. Ypatybės. Terminija. Terminijos šaltiniai. Daiktavardžių darybos kategorijos. Daiktavardžiai, išvesti iš vardažodžių. Priešdėliniai vediniai. Daugiskaitiniai daiktavardžiai. Vienaskaitiniai daiktavardžiai. Giminės kategorija. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Struktūrinė mokslinio teksto charakteristika. Sintaksė. Prijungimo ryšys gali būti trejopas. Žodžių tvarka sakinyje. Baigiamojo darbo sandara. Antraštinis lapas. Anotacija. Turinys. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Santrumpų sąrašas. Analitinė-metodinė dalis. Projektinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Formulių rašymas. Literatūros sąrašas. Elektrinių dokumentų pateikimas. Veiksmažodžiai. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidosNeteiktinos svetimybės ir jų dariniai. Nevartotinos naujosios svetimybės. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių klaidos. Įvairių formų vartojimo klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos kultūraValstybinė kalba ir kalbos politika. Pagrindinės kalbos institucijos. Kalbos funkciniai stiliai. Stiliaus požymiai. Specialybės kalba, jos santykis su bendrine kalba. Viešoji ir neviešoji kalba. Sakytinė ir rašytinė kalba. Kalbos normos, jų nustatymo principai. Kalbos norminimo kriterijai. Norminių variantų pavyzdžiai. Nenorminių variantų pavyzdžiai. Norminamieji leidiniai. Termino samprata. Reikalavimai terminui. Terminų daryba, skolinimasis. Terminų santrumpos. Terminijos klaidų šaltiniai ir pobūdis. Žodynų tipologija. Terminijos tvarkymas. Rašytinė kalba. Rašto darbų skiriamieji bruožai. Akademiniai darbai. Akademinio darbo rašymo etapai. Rašymo procesas. Rašto darbo schema. Rašymo proceso žingsniai. Darbo temos formulavimas. Darbo taisymas. Probleminiai žodžiai. Teksto taisymo pakopos. Darbo struktūra. Darbo dalys. Darbo kalbos reikalavimai. Darbo vertinimo kriterijai. Specialieji raštai. Motyvacinis laiškas. Sakytinė kalba. Viešųjų kalbų tipai. Viešoji monologinė specialisto kalba. Monologo turinio logika. Monologo turinio kompozicija. Pasirengimo formos. Sakymo formos. Vaizdinės medžiagos pateiktis. Klausymo ir kalbėjimo kultūra. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos leksika vartojimo sferų požiūriuBendratautinė leksika. Tarminė leksika. Termininė leksika. Žargoninė leksika. Skaityti daugiau
Nevartotinos svetimybėsNevartotinų svetimybių sąrašas. Nevartotinos svetimybės. Nevartotini vertiniai. Nevartotini iškreiptos reikšmės žodžiai. Hibridai. Kaip geriau. Žargonas. Skaityti daugiau
OnomastikaAsmenvardžiai (antroponimai) - graikiškai antropos "žmogus", "onyma" vardas. Lietuviškos/baltiškos kilmės vardai. Nelietuviškos kilmės vardai. Pavardės. Lietuvių pavardžių klasifikacija. Onomastinės kilmės. Apeliatyvinės kilmės. Krikštavardinės pavardės. Pavardžių kilmė. Pravardė. Pravardžių davimo motyvai. Gimininės pravardės. Pravardės. Toponimai. Hidronimai analizuojami. Vandenvardžių tyrimų svarba indoeuropeistikai. Skaityti daugiau
Profesinės kalbos kultūraKalbos kultūra. Leksikos normos ir klaidos. Lietuvių kalbos leksiką sudaro: savieji žodžiai ir svetimi žodžiai. Dažnesnės žodžių darybos klaidos. Sintaksės klaidos. Būdingesnės linksnių vartojimo klaidos. Būdingesni prielinksnių ir polinksnių vartojimo atvejai. Pusdalyvio ir padalyvio vartojimas. Dažnesnės įvairių formų vartojimo klaidos. Kirčiavimo nenuoseklumai. Kirtis ir priegaidė. Keletas įsidėmėtinų kirčiavimo taisyklių. Prieveiksmių su formantu kirčiavimas. Būdvardžių su priesaga -inis, -inė kirčiavimas. Tarptautinių ir dažnai vartojamų žodžių kirčiavimas. Didžiųjų raidžių rašymas įvairių institucijų, įstaigų, dokumentų pavadinimuose. Nuoseklaus teksto plano sudarymas. Teksto kūrimo principai. Teksto tobulinimas. Motyvacinis laiškas. Skaityti daugiau
Specialybės kalbaValstybinė kalba, jos politika, tikslai, uždaviniai. Bendrinė lietuvių kalba, jos vartojimo sritys. Prestižinės kalbos samprata. Mokytojo kalba, jos santykis su bendrine kalba. Viešoji ir neviešoji kalba. Kalbos norma. Pagrindiniai kalbos norminimo ir kodifikavimo principai. Normų pažeidimai, jų vertinimo laipsniai. Kalbos klaidų šaltiniai ir skirstymas. Termino samprata. Reikalavimai terminams. Terminų skolinimasis ir adaptavimas. Svarbiausi terminų darybos būdai. Sakinių bei sakinio dalių jungimas. Sakinių siejimo priemonės. Pastraipa – pagrindinis teksto struktūros vienetas. Teksto skaidymo pastraipomis ypatumai. Svarbiausios mokslinio stiliaus ypatybės. Mokslo populiarinamasis stilius. Studentų ir mokytojų mokslinių tekstų tipai, jų rašymo ypatumai (referatas, pranešimas). Citavimas ir perfrazavimas. Samprotaujamojo tipo pranešimas. Monologinės kalbos rengimo formos. Recenzija. Specialiųjų raštų kalbos bei stiliaus reikalavimai. Komunikacijos samprata. Viešosios kalbos samprata. Viešosios kalbos rūšys ir klasifikacijos: informacinės, apeliacinės ir emocinės kalbos. Argumentavimas, jo tipai. Argumentų rūšys. Elektroninės kalbos kultūra. Skaityti daugiau
Veiksmažodžių vartojimasNetaisyklingas veiksmažodžio ir jo formų vartojimas. Barbarizmai. Hibridai. Vertalai. Semantizmai. Linksnių vartojimas. Bendraties ir padalyvio vartojimo klaidos. Skaityti daugiau