Šperos.lt > Kalbos kultūra > Kalbos kultūros šperos
Kalbos kultūros šperos

(5 darbai)

Kalbos kultūra (68)Kalbos kultūra siaurąja ir plačiąja prasme. Skoliniai specialybės kalboje. Hibridai specialybės kalboje. Žargoninė leksika specialybės kalboje. Semantizmai specialybės kalboje. Įvardžiuotinių formų vartojimas. Skaitvardžių vartojimo klaidos. Vardininko ir kilmininko vartojimo klaidos. Naudininko vartojimo klaidos. Galininko vartojimo klaidos. Įnagininko vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Balsių tarties klaidos. Priebalsių tarties klaidos. Pagrindinės kirčiavimo taisyklės. Antrojo nuo galo skiemens priegaidės taisyklė. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Neigiamųjų veiksmažodžių vartojimas. Bendraties vartojimo klaidos. Dalyvio, padalyvio ir pusdalyvio vartojimo klaidos. Vietininko netaisyklingos vartosenos atvejai. Bendrieji stilingos kalbos reikalavimai. Viešosios kalbos samprata, rūšys. Funkciniai kalbos stiliai ir jų ypatumai. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (9)Terminas. Terminų tipologija. Terminografija. Barbarizmai. Hibridai. Vertalai. Senieji skoliniai. Vediniai. Galūnių vediniai. Priesaginiai daiktavardžiai. Priesaginiai veiksmažodžiai. Prieveiksmiai. Priesaginiai būdvardžiai. Sudurtiniai žodžiai. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra ir specialybės kalba (2)Valstybinė kalba. Valstybinės kalbos politika, prasmė ir tikslai. Bendrinė lietuvių kalba, jos vartojimo sritys. Kalbos vartojimo sritys. Specialybės kalbos samprata. Dailės mokytojo kalba, jos santykis su bendrine kalba. Rašytinės ir sakytinės kalbos santykis. Mokytojo sakytinės kalbos kultūra. Kalbos etika ir estetika. Kalbos norma ir kodifikavimas. Pagrindiniai kalbos norminimo kriterijai (pateikti pavyzdžių). Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas. Būtiniausi ir pageidaujamieji bendrinės lietuvių tarties reikalavimai. Pagrindinės kirčiavimo taisyklės, jų taikymas. Tarptautinių žodžių ir dažniausių specialybės terminų kirčiavimo dėsningumai. Leksikos normos. Savų ir skolintų žodžių santykis. Tarptautinių žodžių vartojimo polinkiai. Neteiktinos senosios ir naujosios svetimybės. Vertalai. Hibridai. Žodžių reikšmės klaidos (semantizmai). Termino samprata. Viešojo kalbėjimo samprata. Viešoji monologinė kalba. Viešosios kalbos turinio logika. Viešosios kalbos komponavimo principai. Pasirengimo kalbai formos. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Ekstralingvistiniai elementai. Pastraipa – pagrindinis teksto struktūros vienetas. Teksto skaidymo pastraipomis ypatumai. Svarbiausios mokslinio stiliaus ypatybės. Aiškinimas, samprotavimas ir pasakojimas – svarbiausi tekstų tipai pamokose. Argumentavimas, jo tipai. Argumentų rūšys. Elektroninių tekstų kalbos ir stiliaus kultūra. Skaityti daugiau
Lietuvių bendrinės kalbos formavimasisBendrinės kalbos formavimasis, pirmieji lietuviški raštai, reformacijos judėjimas, autoriai, leidę pirmąsias lietuviškas knygas, gramatikas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) ir Mažojoje Lietuvoje, "Aušra", "Varpas", lietuvių kalbos žodyno rengėjai, norminamojo pobūdžio darbai. Kalbos priežiūros ir norminimo institucijos. Valstybinės lietuvių kalbos įstatymas. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos klaidosLeksika. Barbarizmai. Daliniai barbarizmai (hibridai). Hibridai su svetima šaknimi. Hibridai su svetimu priešdėliu da-. Hibridai su svetima priesaga. Vertalai. Daliniai vertalai. Daliniai priešdėlio vertalai. Daliniai priesagos vertalai. Semantizmai. Morfologija. Gramatinės žodžių formos. Giminė. Skaičius. Linksnių ir asmenų galūnės. Laipsniai. Kalbos dalys ir jų formos. Skaitvardžiai. Įvardžiai. Įvardžiuotinės formos. Veiksmažodžiai ir jų formos. Prieveiksmiai. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Prielinksnių vartojimo klaidos. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Skaityti daugiau